Епархија сремска – српска православна црква
Епархија сремска 1 Епархија сремска 2 Епархија сремска 3 Епархија сремска 4 Епархија сремска 5 Епархија сремска 6 Епархија сремска 7 Епархија сремска 8 Епархија сремска 9 Епархија сремска 10 Епархија сремска 11

Пећиначко

Sedi{te:

22410 Pe}inci, Jove Negu{evi}a 1

 

Arhijerejski namesnik:

jerej Bojan Mijanovi}, paroh pe}ina~ki

22410 Pe}inci, Jove Negu{evi} 1

Tel: 022/2436-205; 069/397-28-63

E-mail: arhijerejskinamesnikpecinacki¬gmail.com

 

 

Parohije:

 

1. A{awska, 22418 A{awa, Kamenova 6,

Hram Svetog arhangela Gavrila sagra|en je 1838.

Paroh: protojerej Aleksandar Urumovi}, tel: 022/497-277;

060/547-8048, E-mail: s.p.c.o.asanja¬hotmail.com

2. Bresta~ka, 22415 Bresta~, Laze Krompi}a 5,

Hram Svetog arhangela Gavrila podignut 1750.

Paroh: protojerej Tomislav Koji}, tel: 022/489-523; 064/36-66-143.

3. De~ka, 22441 De~, Ivana Petrovi}a 12,

Hram Vaznesewa Gospodweg podignut je 1829-1831.

Paroh: jerej Nedeqko Kova~, tel: 064/638-4725 i 022/493-310.

4. Dowotovarni~ka, 22444 Dowi Tovarnik, Bra}e [ovqanski 6,

Hram Svetih apostola Petra i Pavla podignut 1813. Poru{en u Drugom svetskom ratu. Ponovo sagra|en 1970, i osve}en 1982.

Paroh: jerej Sa{a Milija{evi}, tel: 062/8194-890.

5. Karlov~i}ka, 22421 Karlov~i}, Gorwanska 22,

Hram Prenos mo{tiju Svetog oca Nikolaja podignut je 1789.

Paroh: opslu`uje jerej Nedeqko Kova~ iz De~a 064/638-47-25.

6. Kupinska, 22419, Kupinovo, Branka Maxarevi}a 45,

Hram Svete Trojice sagra|en je 1802-1810. godine, poru{en od usta{a u Drugom svetskom ratu. Zapo~eta obnova.

Hram Svetog apostola i jevan|elista Luke sagra|en je 1456.

Manastir Obed – Kupinovo, Hram Blagovesti Presvete Bogorodice, sagra}en 1501. Obnovqen i osve}en 22.10.2007.

Paroh: jerej Predrag Mihajlovi}, tel: 022/2438-110; 069/1950-777.

7. Obre{ka, 22417 Obre`, Proleterska 10,

Hram Preobra`ewa Gospodweg podignut 1749.

Paroh: jerej Slobodan Mici}, tel. 022/488-250; 066/142-073.

8. Ogarska, 22416 Ogar, Partizanska 2, Hram Prenosa mo{tiju Svetog oca Nikolaja iz 1747. Obnovqen i osve}en 1965.

Paroh: jerej Milan Toma{evi}, tel: 022/487-549; 065/6322-835

E-mail: milantomasevicpbf¬gmail.com

9. Pe}ina~ka, 22410 Pe}inci, Bra}e Vidakovi} 5,

Hram Prenosa mo{tiju Svetog oca Nikolaja podignut je 1808.

Paroh: jerej Bojan Mijanovi}, tel: 022/2436-205; 069/397-28-63.

E-mail: mijanovicbojan¬gmail.com

10. Popina~ka, 22428 Popinci, JNA 2,

Hram Sabora svetog arhangela Gavrila podignut je 1777.

Paroh: jerej Milan Glava{evi}, tel: 022/484-719; 065/2636-729.

E-mail: milanglavasevic81¬gmail.com

11. Prhova~ka, 22442 Prhovo, [imanova~ka 8, Hram Prenosa mo{tiju Svetog oca Nikolaja podignut je 1804-1806.

Paroh: jerej Stefan Sremac, tel: 022/492-122; 064/0018-276.

12. Siba~ka, 22440 Siba~ – Hram Prenosa mo{tiju

Svetog oca Nikolaja podignut je 1767. godine.

Paroh: opslu`uje jerej Milan Glava{evi}, tel: 065/2636-729.

E-mail: milanglavasevic81¬gmail.com

13. Сремскомихаљевачка, 22413 Сремски Михаљевци, Шимановачка 1,

Храм Светог Јована Богослова подигнут је 1816.

Парох: опслужује  јереј Стефан Сремац, из Прхова,

тел: 022/492-122; 064/0018-276.

14. Suboti{tanska, 22414 Suboti{te, Partizanska 9,

Hram Ro|ewa Svetog Jovana Krstiteqa podignut je 1797.

Paroh: protojerej Tomislav Koji} iz Bresta~a,

tel: 022/489-523; 064/36-66-143.

15. [imanova~ka, 22310 [imanovci, Trg Svetog Nikolaja 7,

Hram Prenosa mo{tiju Svetog oca Nikolaja podignut je 1791.

Paroh: protojerej-stavrofor @eqko Kreti}, tel: 065/8877-732; 022/480-396.

E-mail: kretic¬ptt.rs i kretic¬simanovci.rs


Дизајн и израда сајта Dizajn i izrada sajta Neospindle IT Usluge i Rešenja
Контролна Табла